položek
s DPH
  • Zobrazit

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

I.  Všeobecná ustanovení
II. Předmět smlouvy
III. Registrace kupujícího
IV. Objednávka zboží, storno objednávky
V. Místo plnění

VI. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží


I.
Všeobecná ustanovení

 
1.1. Provozovatelem internetového obchodu sun-knihy.cz je obchodní společnost Nakladatelství SUN s.r.o., IČ: 27253856, se sídlem Černokostelecká 2246, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107900, tel: +420 734 812 031, e-mail: 
obchod@sun-knihy.cz (dále jen prodávající). Adresa provozovny: Černokostelecká 2246, Říčany, 251 01. Adresa pro uplatnění případných reklamací je: Černokostelecká 2246, Říčany, 251 01.
1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu sun-knihy.cz (dále jen kupující).
1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu sun-knihy.cz mezi prodávajícím a kupujícím (jinou právnickou nebo fyzickou osobou), který v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. odstavce 9.1 těchto obchodních podmínek.
1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím a že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2012. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
II.
Předmět smlouvy

 
2.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím v internetovém obchodu sun-knihy.cz se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu sun-knihy.cz. 
2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu sun-knihy.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu sun-knihy.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit, jakmile se o nich dozví.
 
III.
Registrace kupujícího

 
3.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu sun-knihy.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím registrace.
3.2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek sun-knihy.cz V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu sun-knihy.cz a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.
3.3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování jejich historie a stavu.
3.4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to buď prostřednictvím webových stránek internetového obchodu sun-knihy.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
 
IV.
Objednávka zboží, storno objednávky

 
4.1. Doručení objednávky prodávajícímu se považuje za uzavření kupní smlouvy s kupujícím. 
4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:
a) prostřednictvím webových stránek internetového obchodu sun-knihy.cz , a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník, nebo
b) telefonicky na tel: +420 734 812 031, v pracovní dny od 8:00 do 17:00 nebo e-mailem na adrese: obchod@sun-knihy.cz.
4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 14 dní po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým lze objednávku učinit.
4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. 
4.6. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 
4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cenu za doručení zboží dopravcem a doručovací adresu. 
4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. 
4.9. Dojde-li ke stornování objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30 (třiceti) dnů po odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem. 
 
V.
Místo plnění

 
5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 
6.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.
6.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
  
Provozovatel: Nakladatelství Sun s.r.o., Černokostelecká 2246, 251 01 Říčany
IČ: 27253856 DIČ: CZ27253856
sun@sun-knihy.cz, +420 245 005 340 (po–pá 9–16 hod.)    

 
   Kontakty | Všeobecné obchodní podmínky | Reklamace | Ochrana osobních údajů
                                  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

JavaScript musí být povolen